Als zelfstandig criminoloog ben ik ervaren en gedreven in van kwalitatief onderzoek in relatie tot criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken. Daarbij beoog ik een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Integer en onafhankelijk, verantwoord onderzoek met gevoel voor wat er speelt, vind ik belangrijk in mijn werk. Mijn aandacht gaat uit naar het ontrafelen van leefwerelden en het vinden van een constructieve verbinding tussen inzichten uit onderzoek en werkvelden van professionals. Mijn ervaring en expertise (zie ook mijn publicaties en onderzoeksprojecten) is gebaseerd op de volgende thematiek:

  • Resistance to crime / resisters

Wat draagt bij aan het uitblijven van een criminele carrière als je in een crimineel milieu opgroeit? In mijn promotie onderzoek heb ik (onder meer) zes bronnen van veerkracht en een viertal individuele opgaven uit levensverhalen van zogeheten ‘resisters’ ontrafeld. Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  of de  (kortere) publicaties die daarover verschenen zijn.

  • Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC):

Denk hierbij aan de zogeheten ondermijningsbeelden en verdiepende (fenomeen) analyses waarbij specifiek de verwevenheid tussen de (legale) bovenwereld en de (illegale) onderwereld centraal staat. Een belangrijk kenmerk van ondermijning is dat het niet altijd direct zichtbaar en concreet te duiden is terwijl signalen van mogelijke ondermijnende criminaliteit wel degelijk kunnen bestaan. Welke inzichten leveren deze signalen op? Wat betekent dat in de praktijk en belangrijker nog; hoe kunnen verschijningsvormen van ondermijning aangepakt worden?

  • Narratieve criminologie

Verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Toch is een verhalende benadering nog onderbelicht binnen het veiligheidsdomein. Welke inzichten geven de verhalen van bijvoorbeeld professionals, (familieleden van) (ex-)gedetineerden in relatie tot de (effecten van) interventies? De narratief criminologische benadering hecht waarde aan verhalen omdat ze inzicht geven in (onder anderen) motivaties, belemmeringen, achtergronden en persoonlijke ervaringen. Daarmee geven verhalen niet alleen een inkijk in leefwerelden maar ook handelingsperspectief . Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  en de projecten Levensloop Centraal en Lifestory Podcasts voor meer informatie.

  • Positieve criminologie

Wat zijn beschermende, positieve factoren die aanwezig zijn om bijvoorbeeld een positief levenspad te (gaan) bewandelen? En (hoe) kunnen factoren die doorgaans als risico worden opgevat ook een beschermende, positieve werking hebben? In de positieve criminologie draait het niet om het elimineren van risico’s maar juist het versterken van krachten die delictgedrag en criminaliteitsfenomenen beïnvloeden. Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  en de projecten Levensloop Centraal en Lifestory Podcasts voor meer informatie.

  • Harvard Organized Crime Field Lab (OCFL)

In het jaarlijkse OCFL staan verschillende uitdagingen centraal die onder begeleiding van een wetenschappelijk team uiteen worden gerafeld om tot innovatieve oplossingen of aanpakken te komen. In dit project draait het om integrale samenwerking, het lerend effect en creatieve oplossingen (zie ook project Straatwaarden).

  • Bestuurlijke weerbaarheid / integriteit

Hoe vergroot je de weerbaarheid van het openbaar bestuur? Wat betekent integer handelen bijvoorbeeld in relatie tot risico’s van ondermijning? Vanuit mijn functie bij het RIEC Midden Nederland houd ik mij onder anderen bezig met weerbaarheidsscans (op lokaal/ provinciaal niveau).

  • Kwalitatieve onderzoeksmethodieken

Denk hierbij aan workshops op het gebied van interviewtechnieken, kwalitatieve data- analyse in algemene zin. Hoe bereid je een interview voor? Welke rol vervul je tijdens het gesprek en hoe verwerk je je data op een betrouwbare wijze? Meer specifiek heb ik kennis van en ervaring met de verhalende/ narratieve benadering en geef ik ook trainingen/ workshops in het doen van narratief onderzoek (dataverzameling) en het uitvoeren van een verhaallijn analyse (data- analyse) waarbij verhalen op structurele wijze uiteengerafeld worden.

Naast de onderzoeksprojecten, trainingen en lezingen die ik onder ESSA Research uitvoer, werk ik parttime bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland als projectleider ondermijningsbeelden en senior onderzoeker.

Weten of ik iets voor je kan betekenen? Neem gerust contact met mij op.