Als zelfstandig criminoloog ben ik ervaren en gedreven in kwalitatief onderzoek in relatie tot criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken. Daarbij beoog ik een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Integer en onafhankelijk, verantwoord onderzoek met gevoel voor wat er speelt, vind ik belangrijk in mijn werk. Mijn aandacht gaat uit naar het ontrafelen van leefwerelden en het vinden van een constructieve verbinding tussen inzichten uit onderzoek en werkvelden van professionals.

Naast de onderzoeksprojecten die ik onder ESSA Research uitvoer, werk ik parttime bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland als Senior Onderzoeker in het regiobrede programma ‘Straatwaarde(n). Daar draag ik verantwoordelijkheid voor de kennisontwikkeling & analyse in relatie tot de repressieve/preventieve aanpak van (aanwas aan) actoren in de cocaïnehandel en de verwevenheid met geweldsdelicten.

Mijn expertise (zie ook mijn publicaties en onderzoeksprojecten) is gebaseerd op de volgende thematiek:

  • Resistance to crime / resisters

Wat draagt bij aan het uitblijven van een criminele carrière als je in een crimineel milieu opgroeit? In mijn promotie onderzoek heb ik (onder meer) zes bronnen van veerkracht en een viertal individuele opgaven uit levensverhalen van zogeheten ‘resisters’ geduid. Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  of de  (kortere) publicaties die daarover verschenen zijn.

  • Positieve criminologie

Wat zijn beschermende, positieve factoren die aanwezig zijn om bijvoorbeeld een positief levenspad te (gaan) bewandelen? En (hoe) kunnen factoren die doorgaans als risico worden opgevat ook een beschermende, positieve werking hebben? In de positieve criminologie draait het niet om het elimineren van risico’s maar juist het versterken van krachten die delictgedrag en criminaliteitsfenomenen beïnvloeden. Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  en de projecten Levensloop Centraal en Lifestory Podcasts voor meer informatie.

  • Harvard Organized Crime Field Lab (OCFL)

In het OCFL (okt 2018 – jun 2019) staan verschillende uitdagingen centraal die onder begeleiding van wetenschappers integraal uiteen worden gerafeld om tot innovatieve oplossingen of aanpakken te komen. In het Field Lab draait het specifiek om de ontwikkeling van een preventieve aanpak voor de jonge aanwas in de cocaïnehandel en de verwevenheid met geweldsdelicten (zie ook project  ‘Straatwaarde(n)‘).

  • Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC):

Denk hierbij aan de zogeheten ondermijningsbeelden en verdiepende (fenomeen) analyses waarbij specifiek de verwevenheid tussen de (legale) bovenwereld en de (illegale) onderwereld centraal staat. Een belangrijk kenmerk van ondermijning is dat het niet altijd direct zichtbaar en concreet te duiden is terwijl signalen van mogelijke ondermijnende criminaliteit wel degelijk kunnen bestaan. Welke inzichten leveren deze signalen op? Wat betekent dat in de praktijk en belangrijker nog; hoe kunnen verschijningsvormen van ondermijning aangepakt worden?

  • Narratieve criminologie

Verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Toch is een verhalende benadering nog onderbelicht binnen het veiligheidsdomein. Welke inzichten geven de verhalen van bijvoorbeeld (ex-)gedetineerden en verhalen van diens familieleden en professionals waar zij mee in contact staan? De narratief criminologische benadering hecht waarde aan verhalen omdat ze inzicht geven in (onder anderen) motivaties, belemmeringen, achtergronden en persoonlijke ervaringen. Daarmee geven verhalen niet alleen een inkijk in leefwerelden maar voeden ze ook handelingsperspectief . Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  en de projecten Levensloop Centraal en de Lifestory Podcasts voor meer informatie.

  • Kwalitatieve onderzoeksmethodieken

Denk hierbij aan workshops op het gebied van interviewtechnieken, kwalitatieve data- analyse in algemene zin. Hoe bereid je een interview voor? Welke rol vervul je tijdens het gesprek en hoe verwerk je je data op een betrouwbare wijze? Meer specifiek heb ik kennis van en ervaring met de verhalende/ narratieve benadering, geef ik ook trainingen/ workshops in het doen van narratief onderzoek (dataverzameling) en het uitvoeren van een verhaallijn analyse (data- analyse) waarbij verhalen op structurele wijze uiteengerafeld worden.

Weten of ik iets voor je kan betekenen? Neem gerust contact met mij op.