Als criminoloog ben ik ervaren en gedreven in kwalitatief onderzoek in relatie tot criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken. Daarbij beoog ik een brug te slaan tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Integer en onafhankelijk, verantwoord onderzoek met gevoel voor wat er speelt, vind ik belangrijk in mijn werk. Mijn aandacht gaat uit naar (jeugd)criminaliteit, het ontrafelen van leefwerelden en het vinden van een constructieve verbinding tussen inzichten uit onderzoek en werkvelden van professionals. Denk aan thema’s als: ondermijning, jongeren & drugscriminaliteit, drugsgerelateerd excessief geweld, (effecten van) preventie op scholen en (effecten van) een narratieve benadering in het veiligheids- en sociaal domein. 

Na ruim 10 jaar als docent/criminoloog onderwijs te hebben verzorgd op de Juridische hogeschool Avans & Fontys en (promotie)onderzoek te hebben verricht bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans ben ik eind 2018 als zelfstandig criminoloog gestart. Van 2017 – 2021 heb ik als Senior Onderzoeker in het Regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ bijgedragen aan onder meer kennisontwikkeling in relatie tot (de jonge aanwas in) de cocaïnehandel en de verwevenheid met geweldsdelicten. Momenteel werk ik parttime bij Stichting Halt (www.halt.nl) als Strategisch adviseur & Sen. onderzoeker waar ik mij bezighoud met het voorkomen van jonge aanwas en effecten van voorlichtingen op scholen.

Mijn expertise (zie ook onder publicaties en onderzoeksprojecten) is voornamelijk gebaseerd op de volgende thematiek:

  • Ondermijnende criminaliteit

Ondermijning is een begrip dat niet meer weg te denken valt uit het veiligheidsdomein. Toch is het niet iets nieuws, maar zijn wel de dynamieken en uitingsvormen afhankelijk van tijd en plaats. Voor daar waar het gaat om (harddrugs)criminaliteit (in relatie tot excessief geweld) en criminele uitbuiting van jongeren heb ik diverse onderzoeken verricht.

  • Resistance to crime / resisters

Wat draagt bij aan het uitblijven van een criminele carrière als je in een crimineel milieu opgroeit? In mijn promotie onderzoek heb ik (onder meer) zes bronnen van veerkracht en een viertal individuele opgaven uit levensverhalen van zogeheten ‘resisters’ geduid. Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  of de  (kortere) publicaties die daarover verschenen zijn.

  • Narratieve criminologie

Verhalen zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Toch is een verhalende benadering nog onderbelicht binnen het veiligheidsdomein. Welke inzichten geven de verhalen van bijvoorbeeld (ex-)gedetineerden en verhalen van diens familieleden en professionals waar zij mee in contact staan? De narratief criminologische benadering hecht waarde aan verhalen omdat ze inzicht geven in (onder anderen) motivaties, belemmeringen, achtergronden en persoonlijke ervaringen. Daarmee geven verhalen niet alleen een inkijk in leefwerelden maar voeden ze ook handelingsperspectief . Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  en de projecten Levensloop Centraal en de de Once upon a crime Podcasts voor meer informatie.

  • Positieve criminologie

Wat zijn beschermende, positieve factoren die aanwezig zijn om bijvoorbeeld een positief levenspad te (gaan) bewandelen? En (hoe) kunnen factoren die doorgaans als risico worden opgevat ook een beschermende, positieve werking hebben? In de positieve criminologie draait het niet om het elimineren van risico’s maar juist het versterken van krachten die delictgedrag en criminaliteitsfenomenen beïnvloeden. Zie ook mijn proefschrift Resistance to crime: levensverhalen van resisters  en de projecten Levensloop Centraal en Lifestory Podcasts voor meer informatie.

  • Kwalitatieve onderzoeksmethodieken

Denk hierbij aan workshops op het gebied van interviewtechnieken, kwalitatieve data- analyse in algemene zin. Hoe bereid je een interview voor? Welke rol vervul je tijdens het gesprek en hoe verwerk je je data op een betrouwbare wijze? Meer specifiek heb ik kennis van en ervaring met de verhalende/ narratieve benadering, geef ik ook trainingen/ workshops in het doen van narratief onderzoek (dataverzameling) en het uitvoeren van een verhaallijn analyse (data- analyse) waarbij verhalen op structurele wijze uiteengerafeld worden.

Weten of ik iets voor je kan betekenen? Neem gerust contact met mij op.